அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்று வரும் மாணவர்களுக்கு பொருளாதார பிரச்சினைகளால் கல்வியை தொடர முடியாமல் இடைநிறுத்தம் செய்யப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் நோக்கில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. தங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கின்றோம்.

If you want to donate in US Dollars, please click the link below.

For Company Matching, donate to American Tamil Media

American Tamil Media (ATM) is registered as a nonprofit organization in 2018, in the state of California. ATM is an IRS approved 501(c)(3) charitable organization. Donations made to ATM is tax exempt from federal government (IRS). Donate using tamilmedia.org payment gateway for 501C form.

American Tamil Media’s Federal Tax-ID: 83-1921159.

If you want to donate in India Rupees, please click the link below.

American Tamil Media (ATM) was established with the objective of community media to share contents including social, literature, art and academic topics. The ATM organization serves as the entertainment and news media for Tamil Community from California, USA. Our main channel is American Tamil Radio (ATR) with programs including Tamil film music, folk music, literary talks, debates, and much more.